نویسنده: علیرضا تابش، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
منتشر شده در: فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات/ ویژه سینما دیجیتال/ زمستان 1397
تاریخ انتشار: زمستان 1397

 

دانلود مقاله مطالعه موردی سریال شهرزاد| علیرضا تابش