نویسنده: علیرضا تابش، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
منتشر شده در: فصلنامه رسانه، سال سی ام، شماره 1
تاریخ انتشار: سال 1398

 

دانلود مقاله: نقش رسانه سینما به عنوان ابزار دیپلماسی