نویسنده: علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
منتشر شده در: فصلنامه سینمایی فارابی شماره 85
تاریخ انتشار: اسفند 1398

 

دانلود مقاله: پخش برخط (آنلاین) فیلم و محصولات تصویری: ظهور بازارهای جدید بر پایه تحول فناوری دیجیتال